Ledenvergadering voetbalvereniging Broekster Boys

Waar : Clubhuis ús Halehonk
Wanneer : vrijdag 30 oktober 2015
Aanvang : 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag voorgaande ledenvergadering
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen bestuur
 6. Jaarverslagen
  • Broekster-Wâlden
  • Broekster Boys
  • Penningmeester
   • Verslag kascommissie
   • Nieuwe kascommissie
  • Supportersvereniging
 7. Vaststellen begroting
 8. Verkiezing bestuursleden:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: - Kees Postma
  • Nieuwe kandidaat: - Piet van Althuis
 9. Vooruit kijken naar 2016
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.