Ledenvergadering voetbalvereniging Broekster Boys

Waar : Clubhuis ús Halehonk
Wanneer : vrijdag 12 oktober 2018
Aanvang : 20.00 uur

 1. 1.Opening
 2. 2.Vaststellen agenda
 3. 3.Notulen voorgaande ledenvergadering *)
 4. 4.Ingekomen stukken
 5. 5.Mededelingen bestuur
 6. 6.Jaarverslagen
  • -Broekster-Wâlden
  • -Broekster Boys
  • -Penningmeester
  • -Verslag kascommissie
  • -Nieuwe kascommissie
  • -Supportersvereniging
 7. 7.Vaststellen begroting en contributie
 8. 8.Uitwerking resultaten tevredenheidsonderzoek 2017 (stand van zaken)
 9. 9.Presentatie rapport energiebesparingsadvies Broekster Boys
 10. 10.Verkiezing bestuursleden:
 11. 11.Aftredend en niet herkiesbaar: Klaas Fokkinga
 12. 12. Nieuwe kandidaten: n.n.b. (voorzitter) en n.n.b. (lid) **)
 13. 13.Rondvraag
 14. 14.Sluiting

Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.