Ledenvergadering voetbalvereniging Broekster Boys

Waar : Clubhuis ús Halehonk
Wanneer : vrijdag 13 oktober 2017
Aanvang : 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag voorgaande ledenvergadering*
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen bestuur
 6. Jaarverslagen
  • Broekster-Wâlden
  • Broekster Boys
  • Penningmeester
   • Verslag kascommissie
   • Nieuwe kascommissie
  • Supportersvereniging
 7. Vaststellen begroting
 8. Presentatie resultaten leden- en supporters enquête
 9. Beleidsplan 2016 - 2020
 10. Verkiezing bestuursleden:
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Ina van der Lei, Theunis Doornbos, Arjan Visser, Durk Kooistra en Piet van Althuis.
  • Nieuwe kandidaat: Wytze Hoekstra (penningmeester), Gerwin Peterson en Anton Buwalda **)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.